If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

AUC Philosophica et Historica

karolinum.cz/casopis/auc-philosophica-et-historica/aktualni-cislo [current version]

Víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Publisher: Univerzita Karlova

Česká národopisná společnost

narodopisnaspolecnost.cz [current version]

Informace o společnosti, členství, stanovách, historii. Součástí jsou obsahy Národopisného věstníku od r. 2004, seznam národopisné literatury.

Publisher: Česká národopisná společnost

Český lid

ceskylid.avcr.cz [current version]

Přední český vědecký recenzovaný časopis přináší kvalitní odborné články z oblasti etnologie a sociokulturní antropologie, stejně jako interdisciplinární texty s odpovídajícím teoretickým a metodologickým zaměřením, a to především v češtině, slovenštině a angličtině.

Publisher: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Etnologický ústav : Akademie věd České republiky, v. v. i.

eu.avcr.cz [current version]

Stránky vědeckého pracoviště zaměřeného na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie, etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Informace o ústavu, pracovištích, knihovnách, publikacích, zvukové záznamy, fotogalerie.

Publisher: Akademie věd ČR. Etnologický ústav

Kulturní studia

kulturnistudia.cz [current version]

Odborný časopis, zaměřený na kulturní studia. Články zabývající se kulturní antropologií, etnologií a společností.

Publisher: Kulturní studia

Lidé města

lidemesta.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis věnovaný antropologickým vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědních a humanitních disciplín.

Publisher: Univerzita Karlova

Lidovákultura.cz

lidovakultura.cz [current version]

Webové stránky s tématikou folkloru a tradiční lidové kultury. Stránky obsahují vyčerpávající seznam institucí zaměřených na etnologii, přehled akcí a odborných materiálů zacílených na uchování a šíření projevů tradiční lidové kultury

Publisher: Národní ústav lidové kultury

Národní ústav lidové kultury

www.nulk.cz [current version]

Výzkumná organizace zajišťující základní a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti lidové kultury. Zabývá se též tradiční a lidovou kulturou a péčí o ni na území celého státu

Publisher: Národní ústav lidové kultury

Odborné texty : Paleoetnologie

paleoetnologie.wz.cz [current version]

Stránky obsahují texty vycházející z Jungovy koncepce persony aplikované na člověka v období gravettienské kultury, dále se věnují otázce hypertrofické tvořivosti a senzitizaci evropského homo erectus. Součástí je také stručný popis antropologického vývoje člověka v období paleolitu. Text je doprovázen ilustracemi

Publisher: Balák, Libor

Studia Ethnologica Pragensia

studiaethnologicapragensia.ff.cuni.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na široce chápané etnologické vědy s důrazem na sociokulturní antropologii, evropskou etnologii a komparativní folkloristiku.

Publisher: Univerzita Karlova

The Journal of Culture

thejournalofculture.ff.cuni.cz [current version]

Recenzovaný časopis obsahující recenze publikací a zprávy o konferencích a významných událostech vědeckého charakteru zaměřené především na antropologickou, etnologickou a kulturně-historickou problematiku.

Publisher: Univerzita Karlova

Ústav etnologie

uetn.ff.cuni.cz/cs/ [current version]

Webové stránky ústavu etnologie, který se zabývá lingvistickou antropologí, folklorem, etnologií konkrétních oblastí, zejména Evropy s důrazem na českou etnologii a její tradice. Informace o ústavu, studiu, výzkumu a vědě.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav etnologie

1 2