Zobrazení: vizuální, textové

Časopis pro moderní filologii

cmf.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný časopis, zabývá se výzkumem západních jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). Je zaměřen na evropské světové jazyky (angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, portugalštinu, španělštinu), okrajově i jazyky další.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Ústav srovnávací jazykovědy

enlil.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o ústavu, studiu, řešených projektech; dostupné elektronické učební texty a digitalizované rukopisy

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav srovnávací jazykovědy

1