Display: visual, text

ČVUT Fakulta elektrotechnická

www.fel.cvut.cz [current version]

Fakulta vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky. Informace o fakultě, studiu, výzkumu a aktuálním dění.

Publisher: ČVUT. Elektrotechnická fakulta

Katedra aplikované matematiky

www.am.vsb.cz [current version]

Informace o katedře, zaměstnancích, studiu, výzkumu a seminářích. Součástí studijní materiály a abstrakty odborných publikací.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Katedra aplikované matematiky

Katedra aplikované matematiky

kap.fp.tul.cz [current version]

Stránky katedry, jejímž úkolem je zajistit výuku matematiky aplikované do dalších vědních oborů. Informace o katedře, zaměstnancích a výuce, součástí didaktická knihovnička.

Publisher: Technická univerzita v Liberci. Katedra aplikované matematiky

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Katedra chemie : pedagogická fakulta MU

www.ped.muni.cz/wchem/ [current version]

Informace o historii, studiu a výzkumu na Katedře chemie Pedagogické fakulty Masarykovi univerzity. Součástí jsou i výukové materiály převážně z oblasti obecné a fyzikální chemie

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra chemie

Katedra didaktiky matematiky

www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/ [current version]

Katedra zajišťuje veškerou výuku deskriptivní geometrie a didaktických disciplin spjatých s matematikou. Součástí informace o katedře, bakalářské, seminární a diplomové práce studentů.

Publisher: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Katedra didaktiky matematiky

Katedra fyzikální chemie při fakultě Chemicko-technologické univerzity Pardubice

kfch.upce.cz [current version]

Informace o struktuře, zaměstnancích, studentech, studiu a výzkumných projektech katedry

Publisher: Univerzita Pardubice. Katedra fyzikální chemie

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Katedra matematiky

www.kma.zcu.cz [current version]

Informace o katedře, zaměstnancích, výuce, výzkumu, akcích a projektech na katedře. Součástí fotogalerie a závěrečné práce studentů.

Publisher: Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd. Katedra matematiky

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

mdg.vsb.cz [current version]

Informace o katedře, zaměstnancích a výuce. Součástí zajímavé studijní materiály týkající se matematiky.

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie

Německá technika v Brně (1849 - 1945)

www.math.muni.cz/~sisma/dthb/ [current version]

Stránky obsahují nejen historii německé vysoké školy technické v Brně se zaměřením na matematiku, ale také informace o vývoji technického školství v Evropě, vývoji školství v Brně a matematice na škole.

Publisher: Šišma, Pavel

Ústav chemie

ft.utb.cz/ustav-chemie/o-ustavu/ [current version]

Ústav zabezpečuje výuku v oblasti obecné, anorganické, organické a technické chemie pro všechny obory bakalářského studia. Informace o ústavu, pedagogickém sboru, studijní materiály, projekty, výzkumné záměry a krajská kola chemické olympiády. Součástí je i fotogalerie budovy ústavu a pořádaných akcí. Zdroj změnil url-doplněna do semínek, stránky UB změnily design, což se odrazilo na podobě stránek, ústav již nemá vlastní stránku, a je součástí univerzitní organizační struktury 29/4/22

Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická. Ústav chemie

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Ústav matematiky a statistiky : Přírodovědecká fakulta MU

math.muni.cz [current version]

Informace o ústavu, studiu, vědě a výzkumu. Součástí zajímavé studijní materiály z oboru matematiky.

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav matematiky a statistiky

Ústav výpočetní techniky

www.muni.cz/ics/ [current version]

Ústav vyvíjí výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti informačních technologií s dlouhodobým výzkumným zaměřením na výzkum v oblastech digitálních knihoven, healthware, rozsáhlých distribuovaných systémů a zpracování multimédií ve vysoké kvalitě. Informace o ústavu, výzkumných projektech, aktuality.

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav výpočetní techniky

1