Display: visual, text

Disparity : regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace

disparity.vsb.cz [current version]

Webové stránky projektu, který si dává za cíl navrhnout teoretický, systémový a metodologický rámec pro lepší poznání a zmírňování regionálních rozdílů v České republice

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Ekonomická fakulta

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

frrms.mendelu.cz [current version]

Informace o fakultě, studiu, vědecké a výzkumné činnosti

Publisher: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Inproforum

ocs.ef.jcu.cz/index.php/inproforum/ [current version]

Webové stránky mezinárodní konference. Kromě provozních informací o konání konference obsahují i archiv minulých ročníků a konferenčních příspěvků.

Publisher: Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta

Metodická podpora regionálního rozvoje

regionalnirozvoj.cz [current version]

Stránky slouží jako metodická podpora a zároveň jako platforma pro otevřenou diskuzi umožňující sdílení názorů a zkušeností z oboru regionálního rozvoje.

Publisher: Ministerstvo pro místní rozvoj

Michal Stehlík : osobní www stránky

www.michalstehlik.cz [current version]

Osobní stránky Michala Stehlíka, od roku 2006 děkana Filozofické fakulty UK. Komentáře k aktuálnímu dění ve školství, informace o zajímavých projektech a dění v Jihočeském kraji a Dačicích.

Publisher: Stehlík, Michal

Národní klastrová asociace

www.nca.cz [current version]

Cílem asociace je koordinovaný a udržitelný rozvoj klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR. Součástí katalog českých klastrů, seznam evropských klastrových projektů s účastí českých partnerů,publikace o klastrech aj.

Publisher: Národní klastrová asociace

Národní síť místních akčních skupin České republiky

nsmascr.cz [current version]

Stránky společenství sdružující organizačně samostatné právnické osoby - místní akční skupiny - pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje - metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky. Informace o sdružení, jeho činnosti a krajských sítích.

Publisher: Národní síť místních akčních skupin

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

www.cz-pl.eu [current version]

Stránky programu, jehož cílem je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí.

Publisher: Ministerstvo pro místní rozvoj

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

www.regionalnirozvoj.eu [current version]

Posláním odborného recenzovaného časopisu je vytvořit odbornou platformu propojující akademickou sféru s širokou odbornou veřejností věnující se problematice regionálního rozvoje ve všech jejích aspektech.

Publisher: Civitas per Populi

RegionHranicko.cz

www.regionhranicko.cz [current version]

Stránky jsou společným portálem tří regionálních organizací (Mikroregion Hranicko, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Hranická rozvojová agentura) spolupracujících na rozvoji Hranicka. Informace o organizacích, jejich projektech, akcích a aktuálním dění.

Publisher: Mikroregion Hranicko

Sdružení místních samospráv České republiky : SMS ČR

smscr.cz [current version]

Sdružení poskytuje obcím a městům prostor pro řešení otázek týkajících se samosprávy a spolupráce s nevládním sektorem. Informace o členství, činnosti, legislativním rámci.

Publisher: Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

www.mastale.cz [current version]

Sdružení vzniklé jako dobrovolný svazek 11 obcí mikroregionu, jehož cílem je zajištění rozvoje regionu, především s důrazem na zaměstnanost a ochranu přírody.

Publisher: Sdružení obcí Toulovcovy Maštale

1 2